HISTORIE STADSHOBBYCENTRUM HET BAKEN

1985-heden

Door Anne-Marie van Rooij-Timmermans

In het Helmonds Dagblad van 20 oktober 1983 stond met grote letters “Werkloosheid Helmond boven 30%”. Het is dus niet verwonderlijk dat bij de begroting 1984 door de gemeente Helmond aandacht werd gevraagd voor deze problematiek. Het beleid is er op gericht dat instellingen voor particulier initiatief meer prioriteit gaan geven aan activiteiten voor (jeugd)werklozen.
Op initiatief van de stichting welzijnswerk Binnenstad kwamen op 22 augustus 1983 enkele mensen bijeen om te komen tot de oprichting van een Stadshobbywerkplaats in Helmond ten behoeve van degenen die, om welke reden dan ook, geen betaald werk hadden.

Na veel besprekingen en vergaderingen werd het plan voorgelegd aan de gemeente Helmond, die bereid bleek om een startsubsidie te verstrekken. Ook door het Koningin Juliana Fonds werd een bedrag van vijfduizend gulden ter beschikking gesteld. Naast de startsubsidie bood de gemeente Helmond ook het pand Molenstraat 138A aan, dat voorheen in gebruik was als montagehal van de gebroeders Bakens, die zich inmiddels op het nieuwe industrieterrein van Helmond gevestigd hadden.
Een toepasselijke naam was vlug gevonden, namelijk: “Het Baken”.

Op 15 mei 1985 werd het pand geopend door toenmalig minister van WVC, Eelco Brinkman en wethouder van welzijn Jan van Rooij. Gestart werd met een metaal- en houtafdeling voor de mannen. Vervolgens werd voor de dames gestart met een naai- en handwerkgroep zodat “Het Baken” veranderde van een hobbyclub alleen voor mannen in een hobbyclub voor beide seksen. Kort hierna volgden de afdelingen keramiek, pottenbakken, schilderen/tekenen, emailleren en poppen maken.
Door de toegevoegde activiteiten nam het aantal deelnemers beduidend toe. Het toenmalig bestuur vond de naam “Stadshobbycentrum Het Baken” een juistere omschrijving van hetgeen “Het Baken” te bieden had.

Weer later is er een eigen koor opgericht, een toneelclub, een gymclub, kantklossen en pergamano. Daarna glastechnieken, edelsmeden en boekbinden en computerbegeleiding.
Door al deze activiteiten groeide het Stadshobbycentrum uit zijn jasje en moest er naar andere huisvesting worden omgezien.


15 mei 1985. Openingshandeling door voormalig minister van Welzijn en Cultuur, de heer Eelco Brinkman en voormalig wethouder van welzijn Jan van Rooij.

Het bestuur ging in overleg met de gemeente Helmond, en nadat diverse locaties de revue gepasseerd waren, werd uiteindelijk overeenstemming bereikt over de locatie van de voormalige St. Hubertusschool aan de Hindestraat. Hierbij werd door de gemeente wel bepaald dat de locatie ook toegankelijk moest zijn voor het centrum voor Marokkaanse jongeren en drukkerij “feniks”.

De verhuizing in de eerste helft van 1990 betekende voor bestuur en begeleiders van het Stadshobbycentrum een krachtproef, zowel in financiële als in organisatorische zin. In juni 1990 werd de nieuwe huisvesting met enig feestelijk vertoon betrokken. 

Centraal punt werd de kantine. Onder meer voor het leiden van de kantine moest een medewerk(st)er aangesteld worden. Via een gesubsidieerde regeling werden in eerste instantie twee medewerkers aangenomen, een voor het kantinebeheer en een voor het onderhoud van het gebouw.

Vanwege de herstructureringsplannen van de gemeente Helmond eind jaren negentig moest Binnenstad-Oost op de schop. Een van de consequenties daarvan was dat het gebouw van het Stadshobbycentrum tegen de vlakte moest. Met de gemeente zijn toen de onderhandelingen opgestart voor vervangende huisvesting. Omdat het Stadshobbycentrum een stedelijke functie heeft, kon de stichting feitelijk in heel Helmond geherhuisvest worden, maar de voorkeur van zowel het bestuur van het Stadshobbycentrum als van de gemeente ging toch uit naar een locatie in Binnenstad-Oost. Omdat basisschool de Uilenburght (de voormalige jongensschool St. Jozef) leeg kwam, vanwege huisvesting in brede school “de Fonkel”, werd besloten voornoemde school op te knappen en te bestemmen voor herhuisvesting van de stichting Stadshobbycentrum “Het Baken”.

Eind 2003 werd het groene licht gegeven en kon gestart worden met de voorbereidingen van de herhuisvesting. In een bijgebouw van het pand van het Baken in de Hindestraat zaten zoals vermeld 2 medegebruikers, drukkerij Feniks en het centrum Marokkaanse jongeren. Ook de Modelspoorclub Zuidoost Brabant, gehuisvest in een gymzaal in de Burgemeester van Houtlaan, was op zoek naar nieuwe huisvesting. Met de gemeente werden afspraken gemaakt om de drukkerij en de modelspoorclub mee te nemen naar de nieuwe huisvesting. Voor het centrum voor Marokkaanse jongeren werd andere huisvesting gezocht. Het toenmalige dagelijks bestuur, de heren van Rooij, Hagebols en vd Crommenacker, had regelmatig overleg met de gemeente over de verbouwing en de daaraan verbonden kosten. Wat kon en wat niet kon, wat de gemeente voor rekening nam en wat voor rekening van het Baken kwam. Wel alles in goed overleg.
Ook liet het bestuur zich niet onbetuigd met het binnenhalen van sponsoren. Elke relatie werd aangesproken.

Eindelijk was het dan zover. Begin schooljaar 2005/2006 betrok de Uilenburght de nieuwe lokalen in brede school “de Fonkel” en kwam het gebouw leeg. Eindelijk kon gestart worden met de verbouwing van het pand ten behoeve van Stadshobbycentrum Het Baken. Met van alles en nog wat moest rekening gehouden worden. Voldoende lokalen voor de diverse activiteiten, een grote zaal, kantine, vergaderzaal, kantoortje, magazijnen, een lift, huisvesting voor drukkerij Feniks en de Modelspoorclub met een eigen ingang. Ook de duivenclub, die op zaterdag gebruik maakte van het Baken verhuisde mee van de Hindestraat, evenals de kanarievereniging Helmonds Kleur. Na het vertrek van drukkerij Feniks, huurt Heemkundekring “Helmont” de leeggekomen ruimte vanaf medio 2014.
Er is gepoetst, geschilderd, getimmerd etc. etc. Uiteindelijk was het dan zover en op vrijdag 13 april 2007 is het Baken feestelijk geopend door drie burgemeesters, de huidige burgemeester Fons Jacobs en zijn voorgangers de (oud)burgemeesters Wim van Elk en Jacques Geukers.


13 april 2007. Samen met de toenmalige  voorzitter, oud-wethouder Jan van Rooij, hebben de drie (oud)burgemeesters, Jacques Geukers, Wim van Elk en Fons Jacobs, een aantal duiven losgelaten.

Op 15 mei 2010 bestond het Baken 25 jaar. Dit is gevierd met een receptie en een open dag.Sindsdien is er het nodige veranderd. Momenteel kan men deelnemen aan 15 activiteiten. Ongeveer  30 begeleiders zijn actief bij de diverse activiteiten. Het bestuur bestaat uit 6 personen met 2 ondersteuners. De kantine wordt bezet door diverse vrijwilligers en op enkele vrijwilligers kan het Baken altijd een beroep doen voor diverse werkzaamheden betreffende het gebouw. 

Verder mag vermeld worden dat er frequent een goed overleg is met de gemeente over het beheer en onderhoud van het gebouw. Om de 2 of 3 jaar wordt er een open dag gehouden die altijd druk bezocht wordt.


Onze vrijwilligers zijn stuk voor stuk deskundige mensen die zich met hart en ziel inzetten voor Stadshobbycentrum “Het Baken”.